Επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr έχει αναρτηθεί η πρόσκληση και η αίτηση για μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α ).

Μπορούν να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει:
  • τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 
  • τις 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 
  • τις 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και
  • τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 - 31/12/2013),

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 25/7/2014 έως 4/8/2014.