Ποιοι δικαιούνται το νέο επίδομα τέκνων. Προϋποθέσεις και κριτήρια της δήλωσης Α21

-Η πρώτη δόση τον Ιούλιο

Εδώ και λίγες ημέρες μπήκε στη ζωή μας και άλλη μια δήλωση, το έντυπο Α21, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από όλους όσους έχουν έστω και ένα παιδί, προκειμένου να εισπράξουν το νέο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων που ισχύει από το 2013 (και το οποίο αντικατέστησε το αφορολόγητο που δινόταν για τα προστατευόμενα τέκνα και που ισχύει μέχρι το 2012 και τις φετινές δηλώσεις εισοδήματος).

Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Ειδικά για τις πρώτες δύο φετινές δόσεις η καταβολή θα γίνει τον Ιούλιο. Τα έγγραφα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας).Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013. Επιπλέον το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το οποίο θα χορηγηθεί μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο, και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων;

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του φετινού εντύπου Ε1, δηλαδή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος από την φορολογική νομοθεσία (π.χ διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών).

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του Taxisnet με τους κωδικούς που διαθέτει ο φορολογούμενος. Όσοι παραλείψουν να υποβάλλουν τη δήλωση Α21 έως 31/12/2013, θα χάσουν το επίδομα.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια της περίπτωσης (α).

δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα;

Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Τι είναι όμως η κλίμακα ισοδυναμίας; Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος (και όχι του πραγματικού) σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) Έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους (δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012), αφού πρώτα αναχθεί σε ισοδύναμο με τον τρόπο που παρουσιάζεται στην συνέχεια.

Τέλος το ειδικό επίδομα τριτέκνων καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Παραδείγματα:

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.


Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα και για τα 2 παιδιά

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

Οικογένεια (δυο γονείς) με τρία εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 33.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1,888
Ισοδύναμο εισόδημα : 33.000/1,888 = 17.479
Εισοδηματική κατηγορία : Γ
Οικογενειακό επίδομα: 120 x (1/3) = 40,0 ευρώ το μήνα και για τα 3 παιδιά
Επίσης θα λάβει επίδομα τριτέκνων 500 ευρώ για κάθε παιδί, δηλαδή σύνολο 1500 €.του Καραγρηγορίου Βαγγέλη, Λογιστή – Φοροτεχνικού